Telefons
Telefons: (+371) 29233943

Pamatnes sagatavošana:Акриловая штукатурка для наружных и внутренних работ

Pamatnei jābūt līdzenai, sausai, stingrai un nest spējīgai. Tumši tonētus struktūrapmetumus vispirms noklāt ar gruntiem, kas ietonēts klājošā apmetuma krāsā.

 

Materiāla sagatavošana:

Spaiņa saturu pamatīgi izmaisīt lēnas darbības maisīšanas iekārtā. Atšķaidot ar ūdeni, manuālas uzklāšanas gadījumā izmantot ne vairāk kā 2 % ūdens, bet smidzināšanas tehnikā-ne vairāk kā 5 % ūdens.

 

Apmetuma uzklāšana:

apmetuma masu ar cēlmetāla ķelli vai piemērotu smalkā apmetuma smidzināšanas iekārtu uzklāt uz visas virsmas un pielīdzināt grauda biezumā. Ar plastikāta vai līdzīga materiāla rivdēli virsmu vienotā formā strukturēt. Visā darba procesā strādāt ar viena un tā paša veida strukturēšanas instrumentiem. Strādājot smidzināšanas tehnikā, sprauslu noregulēt grauda lielumā; iestrādes spiediens 0,3-0,4 Mpa (3-4 bar). Pievērst uzmanību tam, lai materiāls tiktu uzklāts vienmērigi, novērst pārklājumu veidošanos sastatņu izvietojuma dēļ. Iespējamas patēriņa svārstības atkarībā no pamatnes un iestrādnes īpatnībām (skat. priekšpusē).

 

Darba rīku tīrīšana:

ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

 

Tonēšana:

transparentās bāzes apmetumu izmantot tikai tonētā veidā.

 

Īpašas norādes:

iestrādāt bez pauzēm mitru uz mitra, novērst nelīdzenu joslu veidošanos. Neiestrādāt tiešos saules staros, stiprā vējā vai pie paaugstināta gaisa relatīvā mitruma. Apmetuma iestradēs un žūšanas periodā gaisa temperatūra nedrikst būt zemāka par +5° C,virsmu nedrīkst pakļaut nokrišnu iedarbībai. Labvēlīgos laika apstākļos apmetuma virskārta ir sausa jau pēc 24 stundām; pēc 2-3dienām apmetums ir pilnibā izžuvis. Pie zemas temperatūras un paaugstināta mitruma žūšanas laiks attiecīgi ir garāks.

 

Uzglabāšana:

vēsā vietā, bet ne salā. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus.

 

Sastāvs:

akrila sveķu dispersija, ūdens, minerālas pildvielas, papildvielas.

 

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Iestrādes laikā apsegt apkārt esošos priekšmetus.

 

Likvidācija:

Atkārtotai izmantošanai nodot tikai pilnībā iztukšotus spaiņus. Šķidrus materiāla atlikumus drīkst nodot kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, izkaltušus materiāla atlikumus nodot kā sakaltušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.